Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 97 
first
  
last
 
 
start
stop

 

Temeljem članka 14. Zakona o udrugama i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj : 45/02.), Skupština Saveza  na svojoj 11.sjednici održanoj 26.kolovoza 2006.godine,d o n o s iSTATUT

ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG-BOSNEI OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se:

 • naziv i sjedište Saveza;
 • ciljevi i djelatnost Saveza;
 • zastupanje i predstavljanje Saveza;
 • organi Saveza, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom  većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva Skupštinu;
 • oblik i sadržaj pečata;
 • oblik i sadržaj znaka;
 • oblik zastave;
 • sticanje i raspoređivanje imovine;
 • način donošenja financijskog izvješća i izvječća o radu;
 • postupak za donošenje statuta, izmjenama i dopunama statuta
 • i drugih općih akata Saveza;
 • postupak i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava,
 • dužnosti i odgovornosti članova Saveza;
 • uvjeti i postupak za spajanje, razdvajanje, transformaciju
 • i prestanak rada Saveza;
 • pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka
 • rada Saveza;
 • i druga pitanja od interesa za Savez.

Članak 2.

Šahovski savez Herceg-Bosne (u daljem tekstu Savez) je društvena organizacija u koju se udružuju šahovski klubovi i sekcije kao temeljne šahovske organizacije, te općinski i gradski šahovski savezi kao udruženja temeljnih organizacija (u daljem   tekstu udružene organizacije). Udružene organizacije udružuju se u Šahovski savez radi usklađivanja zajedničkih i posebnih interesa organiziranja, planiranja i unapređivanja šaha.

Članak 3.

U ostvarivanju poslova i zadataka Savez sa svojim sadržajem djelatnosti oblicima i načinom rada, te organizacijskim ustrojstvom rukovodi načelima sporazumjevanja, usaglašavanja i demokratskog dijaloga, moralno-etičkog članstva, te prihvaćanja svih dostignuća suvremenog svijeta u gospodarskom, socio-kulturnom, zdravstvenom, obrazovnom i šahovskom razvoju.

Članak 4.

Djelatnost u ostvarivanju poslova i zadataka Savez temelji na programu utvrđene politike razvoja šaha.


II PRAVNI POLOŽAJ SAVEZA


Članak 5.

Savez ima svojstvo društveno-pravne osobe s pravima, obavezama i odgovornostima koje potječu iz Zakona o udruživanju građana, ovog Statuta, kao i drugih važećih propisa.

Preuzete obveze Savez garantira svim svojim materijalnim sredstvima.

Savez zastupa i predstavlja predsjednik, a u njegovoj odsutnosti, odnosno spriječenosti potpredsjednik

Članak 6.

Savez se upisuje u Registar udruženja pri Federalnom ministarstvu pravde.

Članak 7.

Savez djeluje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine pod  imenom “Šahovski savez Herceg-Bosne” i skraćeni naziv “ŠS H-B”.

Sjedište saveza je Mostar, Ul. Kralja Zvonimira 18A.

Članak 8.

Savez ima znak i zastavu.

Znak saveza je šahovska ploča crveno bijelih polja i šahovska figura top, plave boje u sredini šahovske ploče.

Zastava saveza je plave boje, dimenzija 2x1 metar sa znakom Saveza “Šahovski savez Herceg Bosne”. Iznad znaka piše latinskim jezikom “GENS UNA SUMUS”.

Članak 9.

Savez ima pečat i štambilj.

Pečat saveza je okruglog oblika promjera 25 mm, sa znakom Saveza u sredini i tekstom oko znaka “Šahovski savez Herceg Bosne-Mostar”.

Štambilj saveza je pravokutnog oblika 40x20 mm. Tekst štambilja glasi “Šahovski savez Herceg Bosne-Mostar”.

Upotreba i čuvanje pečata i štambilja utvrđuje se uputstvom koje donosi Upravni odbor Saveza.

Članak 10.

Savez se sa drugim Herceg-Bosanskim granskim športskim savezima i udruženjima udružuje u Športski savez Herceg-Bosne.

Članak 11.

Savez se može udružiti u Šahovsku uniju Bosne i Hercegovine i druge oblike organizovanja radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblasti šaha, a na temelju

Ugovora o udruživanju.

Savez se može udružiti u Športski savez Bosne i Hercegovine.

Savez je po vlastitoj volji, izraženoj na propisan način i sukladno obvezama, član širih udruga i drugih sportskih organizacija u zemlji i inozemstvu.


III POSLOVI I ZADACI SAVEZA


Članak 12.

U ostvarivanju svojih aktivnosti u oblasti šaha, te potreba i interesa društva Savez osobito:

 • koordinira i usklađuje programske aktivnosti udruženih organizacija;
 • sudjeluje u utvrđivanju politike razvoja ukupnog športa;
 • sustavno djeluje u unapređivanju stručnog rada i osposobljavanja stručnih kadrova;
 • sustavno djeluje na omasovljavanje i unapređivanje šaha;
 • utvrđuje sustav natjecanja sukladno Statutu;
 • organizira natjecanja od federalnog značaja;
 • vodi zajedničku evidenciju o udruženim organizacijama i registriranim šahistima određene kategorije;
 • dodjeljuje priznanja, nagrade i pohvale;
 • organizira i obavlja sve ostale poslove i zadatke od zajedničkog interesa za razvoj šaha.

Članak 13.

Temeljne šahovske organizacije ostvaruju slijedeće ciljeve i zadatke:

 • organiziranje raznovrsnih šahovskih djelatnosti;
 • organiziranje i sudjelovanje na natjecanjima i priredbama šahovskih organizacija, prema važećim propisima;
 • djelovanje na uzdizanju organizacijskih i stručnih kadrova;
 • organiziranje stalnih natjecanja-kvalifikacijskih, kategornih prvenstvenih turnira, da bi se svakom članu pružila prigoda da, prema svojoj kategoriji, sudjeluje na natjecanjima.

Članak 14.

Poslove i zadatke navedene u članku 12. ovoga Statuta, Savez obavlja zajedničkim djelovanjem udruženih organizacija te koristeći usluge djelatnika zaposlenih u Stručnoj službi unutar saveza.

Članak 15.

Radi uspješnog obavljanja poslova i zadataka iz članka 13. ovog Statuta, Savez surađuje sa nadležnim organima društveno političke zajednice, športskim i društvenim organizacijama, poduzećima, odgojno obrazovnim institucijama, te drugim stručnim ustanovama i organizacijama na razini Federacije BiH, te sa Šahovskim savezom Republike Hrvatske.

Članak 16.

Savez može u skladu sa zakonom osnovati poduzeće za obavljanje gospodarske ili druge djelatnosti.

Aktom o osnivanju poduzeća iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se djelatnost poduzeća, način ostvarivanja uticaja Saveza na obavljanje djelatnosti-uvjet za sudjelovanje Saveza u stečenom dohotku odnosno dobiti, te druga ovlaštenja Saveza, kao osnivača, prema poduzeću.


IV ČLANSTVO, ORGANIZACIJA I DJELOVANJE SAVEZA


Članak 17.

Temeljne šahovske organizacije su šahovski klubovi i sekcije, savjet za problemski šah  i dopisni šah.

U temeljnu šahovsku organizaciju, članovi se udružuju da zajednički efikasnije ostvaruju svoje programe.

Članak 18.

Temeljna šahovska organizacija djeluje sukladno svom Statutu, Statutima općinskih ili gradskih saveza i ovom Statutu.

Članak 19.

Temeljna šahovska organizacija ima najmanje deset aktivnih djelatnika članova.

Temeljna šahovska organizacija osniva se kao samostalna šahovska organizacija ili pri nekoj drugoj postojećoj organizaciji ( športskom društvu poduzeću, školi, fakultetu i sl.).

Temeljna šahovska organizacija registrira se u Savezu, te gradskom ili općinskom savezu, sukladno ovom Statutu i Statutima gradskih saveza.

Članak 20.

Registracija postojećih šahovskih organizacija i članova u Savezu obavlja se putem gradskih i općinskih saveza sukladno propisima o registraciji.

Članak 21.

Temeljna šahovska organizacija udružuje se u općinske ili gradske šahovske saveze.

Članak 22.

U savezu se osiguravaju prava i obaveze i odgovornosti svih udruženih organizacija.

Odluku o udruživanju u Savez donosi Skupština Saveza,

Popis udruženih organizacija je sastavni dio ovog Statuta.

Članak 23.

Statut i drugi akti udruženih organizacija ne smiju biti u suprotnosti sa ovim Statutom, te drugim aktima Saveza.

Članak 24.

Udružena organizacija ne ostvaruje ciljeve i zadatke zbog kojih je osnovana ili svojim djelovanjem šteti ugledu Saveza, nadležni organ Saveza mora upozoriti na propuste u radu i u dogovoru s nadležnim organom udružene organizacije predložiti mjere za hitno prevladavanje takvog stanja. Ako udružena organizacija i nakon upućenih upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama svog i ovog Statuta, brisat će se iz članstva ovog Saveza.

Članak 25.

Članstvo udružene organizacije u Savezu prestaje:

 • brisanjem udružene organizacije iz registra;
 • odlukom Skupštine Saveza, ako udružena organizacija svojim djelovanjem šteti interesima Saveza;
 • na vlastiti zahtjev uz obrazloženje.

Članak 26.

Udružena organizacija kojoj po jednoj od osnova navedenih u članku 25. ovog Statuta prestane to svojstvo, dužna je odmah u cjelosti izmiriti sve preuzete obveze prema Savezu.

Članak 27.

Radi temeljitijeg i sustavnijeg izvršavanja svih poslova i zadataka Saveza i njegovog djelovanja na teritoriju Federacije BiH, Skupština Saveza može svojom odlukom odrediti da se udružene organizacije grupiraju po općinama i Županijama i kao takve, ustroje međuopćinske i županijske šahovske saveze.

Članak 27.a

Organi Saveza su:

SKUPŠTINA SAVEZA

UPRAVNI ODBOR

ODBOR UNUTARNJE KONTROLE


V UPRAVLJANJE SAVEZOM


1. SKUPŠTINA SAVEZA


Članak 28.

Skupština Saveza (u daljem tekstu Skupština), je najviši organ upravljanja u Savezu.

Članak 29.

Skupštinu čine predstavnici udruženih organizacija, i to po dva predstavnika iz svake organizacije.

Članak 30.

Skupština obavlja slijedeće poslove:

 • razmatra i odlučuje o svim pitanjima važnim za rad Saveza;
 • donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akate određene statutom;
 • donosi plan i program rada Saveza;
 • donosi financijski plan Saveza i usvaja završni račun Saveza;
 • bira i opoziva predsjednika i podpredsjednika Saveza, članove Upravnog odbora i Odbora unutarnje kontrole;
 • usvaja izvješća koja je pripremio Upravni odbor;
 • bira i opoziva predstavnike Saveza u skupštini ŠS Federacije i Šahovskog saveza BiH  ( krovni savez);
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • donosi poslovnik o radu Odbora unutarnje kontrole;
 • razmatra izvješća o izvršenju programa i financijskog plana i plana za narednu godinu što je pripremio Upravni odbor;
 • dodjeljuje nagrade, priznanja i pohvale zaslužnim članovima Saveza (klubovima i pojedincima), a na prijedlog Upravnog odbora;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji prestanku    rada i drugim statutarnim promjenama ( odluke se donose dvotrećinskom većinom zastupnika u      skupštini );
 • odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Skupšina može svojom odlukom prenijeti na Upravni odbor neke poslove i zadatke iz svoje nadležnosti kad je u pitanju racionalnost i ekonomičnost poslovanja Saveza;

Članak 31.

Mandat predstavnika u Skupštini traje četiri godine.

Predstavniku u Skupštini mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slučaju:

 • njegova opoziva;
 • podnošenja ostavke na funkciju predstavnika u Skupštini i
 • nastupa takvih okolnosti zbog kojih predstavnik ne bi mogao obavljati dužnost predstavnika u Skupštini.

Opoziv predstavnika vrši se na način i po postupku predviđenom za njegovo predlaganje, odnosno izbor.

Mandat naknadno izabranog predstavnika je do isteka mandata Skupštine.

Članak 32.

Ukoliko je predstavnik kojem je mandat prestao prije roka na koji je bio predložen i izabran, bio i član Upravnog odbora Saveza, o izboru novog člana Upravnog odbora odlučuje Skupština.

Članak 33.

Predstavnik u Skupštini ima osobito pravo i dužnost:

 • sudjeluje u radu Skupštine kao i u drugim organima u koje je biran;
 • zauzima stavove o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini i njenim organima;
 • postupa sukladno sa opće utvrđenom politikom razvoja športa u Hrvatskoj zajednici Herceg-Bosni, vodeći računa o širim društvenim interesima, interesima udruženih organizacija, kao i neophodnosti usaglašavanja i sporazumjevanja;
 • o radu Skupštine, kao i o svom radu u Skupštini, izvješćuje organ udružene organizacije koju predstavlja;
 • pokreće raspravu o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine;
 • sudjeluje u razmatranju svih akata koji se donosi u Savezu, te Skupštini i drugim organima  tijelima Saveza, podnosi prijedlog zaključaka, izmjenama i dopunama tih akata;
 • sudjeluje u izvršavanju zadataka utvrđenih odlukama Skupštine;
 • postavlja predstavnička pitanja;
 • traži podatke i stručnu pomoč od stručne službe Saveza radi obavljanja svoje predstavničke dužnosti.

Članak 34.

Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Članak 35.

Svake četiri godine održava se izborna Skupština.

Članak 36.

Skupština odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednicama.

Skupština može pravomoćno odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice ukupnog broja izabranih predstavnika u Skupštini.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih predstavnika u Skupštini.

Članak 37.

Sjednicu Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Saveza (u daljem tekstu Predsjednik).

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, Skupštini predsjedava i rukovodi radom Potpredsjednik Saveza.

Članak 38.

Predsjednik saziva Skupštinu:

 • kad ocijeni da je potrebno, a najmanje jedanput godišnje;
 • na temelju zaključaka Upravnog odbora;
 • na zahtjev više od 1/3 udruženih organizacija;
 • na zahtjev Odbora unutarnje kontrole.

Članak 39.

Poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se predstavnicima Skupštine najmanje osam dana prije održavanja Skupštine.

Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima koja zbog svog značaja iziskuju obveznu javnu raspravu u udruženim organizacijama, materijali za javnu raspravu dostavljaju se najmanje petnaest dana, a najviše trideset dana prije održavanja Skupštine.

U izuzetnim slučajevima Predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraćem od tri dana.

Članak 40.

Sva pitanja koja se odnose na rad Skupštine, uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine, sukladno s ovim Statutom.


2. UPRAVNI ODBOR


Članak 41.

Za obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti, Skupština bira iz sastava predstavnika udruženih organizacija u Skupštini članove Upravnog odbora.

Upravni odbor ima 9 članova.

Predsjednik i Potpredsjednik su po funkciji članovi Upravnog odbora.

Članove Upravnog odbora, neposredno tajnim glasovanjem, a na temelju liste predloženih kandidata, bira Skupština. Skupština može odlučiti da se javno glasuje (aklamacijom) za članove Upravnog odbora.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Članak 42.

U Upravni odbor mogu biti birani članovi koji su se svojim radom dokazali u šahovskoj organizaciji.

Članak 43.

Upravni odbor obavlja slijedeće poslove:

 • priprema sjednice skupštine;
 • provodi odluke, zaključke, preporuke i druge akte skupštine;
 • utvrđuje prijedlog Statuta Saveza;
 • priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih akata koje donosi skupština;
 • predlaže skupštini program rada, financijski plan i kalendar natjecanja za narednu godinu;
 • analizira izvršenje programa rada, financijskog plana i kalendara natjecanja;
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela skupština;
 • upravlja imovinom Saveza;
 • podnosi godišnje ili periodična izvješća o svom radu skupštini na usvajanje;
 • vrši i druge poslove utvrđene statutom;
 • utvrđuje prijedlog odluka koje donosi skupština;
 • bira članove svojih pomoćnih tijela i razmatra njihov rad;
 • imenuje tajnika Saveza;
 • imenuje urednika šahovskog časopisa;
 • utvrđuje programe rada svojih pomoćnih organa;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • određuje potpisnike financijske dokumentacije ( naredbodavac za financijsko poslovanje );
 • odlučuje i o drugim pitanjima, te obavlja i druge poslove koji su ovim statutom i odlukama skupštine stavljeni u nadležnost upravnog odbora;
 • zadužuje pojedine svoje članove za praćenje rada pomoćnih organa;
 • sve osobe

Članak 44.

Upravni odbor odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednicama. Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Članak 45.

Upravni odbor može pravomoćno odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Članak 46.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučajevima kada odluke donosi tajnim glasovanjem.

Članak 47.

Sjednice Upravnog odbora saziva i predsjedava im Predsjednik.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, sjednice saziva i predsjedava im Potpredsjednik Saveza.

Sjednice Upravnog odbora može sazvati i Odbor unutarnje kontrole ili najmanje tri člana Upravnog odbora.

Članak 48.

Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini.

Skupština može opozvati pojedinog člana Upravnog odbora i prije isteka njegovog mandata, ako ne obavlja dužnost u skladu sa odredbama ovog Statuta, odnosno u skladu s odredbama Skupštine.

Skupština može opozvati i cijeli Upravni odbor kao i radna tijela, ako se utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti i neznanja u pripremi zadataka iz programa rada Skupštine, odnosno dokumenata za raspravu u udruženim organizacijama, otežavaju rad i djelovanje Skupštine, odnosno onemogućavaju ostvarenje razvojne politike u oblasti šaha.

Upravni odbor, ili član Upravnog odbora, opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Članak 49.

Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti, Upravni odbor osniva i povremene komisije kao stručne i pomoćne organe u svom radu.

Odlukama o imenovanju stalnih i povremenih komisija Upravni odbor određuje njihove zadatke i način rada, sastav, trajanje mandata kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.


3. PREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 50.

Predsjednik Saveza ( u daljem tekstu:Predsjednik), bira Skupština tajnim glasovanjem, na temelju predložene liste kandidata. Skupština može odlučiti da se predsjednik bira javnim glasovanjem (aklamacijom).

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa Savez u okviru nadležnosti utvrđenim ovim Statutom i drugim aktima Saveza;
 • saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora;
 • predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;
 • potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor;
 • brine o izvršenju odluka Skupštine i Upravnog odbora;
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim aktima Saveza;

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini i Upravnom odboru.

U odsutnosti, Predsjednik svoje ovlasti prenosi na Potpredsjednika.


4. POTPREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 51.

Potpredsjednik Saveza (u daljem tekstu Potpredsjednik), bira Skupština tajnim glasovanjem na temelju predložene liste kandidata. Skupština može odlučiti da se potpredsjednik bira javnim glasovanjem (aklamacijom).

Potpredsjednik:

 • zamjenjuje Predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti da izvršava svoje redovne zadaće;
 • zamjenjujući Predsjednika ima sve ovlasti i obveze koje ima Predsjednik, utemeljene u članku 52. Statuta;
 • obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri Skupština, Upravni odbor i Predsjednik.


5. TAJNIK SAVEZA

Članak 52.

Savez ima Tajnika.

Tajnika imenuje Upravni odbor na period od četiri godine.

Imenovanje Tajnika obavezno se ponavlja svake četiri godine.

Članak 53.

Za Tajnika može biti imenovana osoba koja posjeduje organizacijske sposobnosti i da ima dokazane rezultate kao stručni radnik u šahu.

Članak 54.

Tajnik je samostalan u radu.

Za svoj rad Tajnik je odgovoran Upravnom odboru i Predsjedniku Saveza.

Članak 55.

Tajnik:

 • zastupa Savez, brine za zakonitost rada i ispunjavanja zakonom propisanih obveza Saveza;
 • odgovoran je za pravovremenu propremu materijala za sjednice Skupštine i Upravnog odbora;
 • brine o izvršenju zaključaka Skupštine i Upravnog odbora;
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Saveza, po odobrenju Predsjednika;
 • potpisuje ugovore i daje naloge u smislu realizacije financijskog plana;
 • surađuje s ministarstvima nadležnim za šport i Odjelom za šport HZ H-B;
 • brine o obavještavanju javnosti o radu Saveza;
 • izvršava i druge obveze utvrđene zakonom i odlukama Skupštine, Upravnog odbora i Predsjednika Saveza;

Članak 56.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima;

 • ako nije ostvario ciljeve i zadatke koje je prema odluci Upravnog odbora bio dužan ostvariti u okviru mandatnog razdoblja;
 • ako je svojim radom svjesno povrijedio Ustav, zakone, Statut i druge akte Saveza, zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Savez i društvo u cjelini;
 • ako neosnovano odbija da izvršava odluku Skupštine;
 • ako svojim ponašanjem postane nepodoban za vršenje funkcije Tajnika;
 • ukoliko se razriješava na vlastiti zahtjev;

Odluku o razriješavanju Tajnika donosi Upravni odbor kad utvrdi da postoji osnovanost da se takva odluka donese.

Incijativu za razriješenje Tajnika mogu dati Predsjednik ili najmanje tri člana Upravnog odbora i Odbor unutarnje kontrole uz pismeno obrazloženje.


6. ODBOR UNUTARNJE KONTROLE


Članak 57.

Nadzor nad radom, odnosno poslovanjem Saveza, vrši Odbor unutarnje kontrole.

Odbor unutarnje kontrole ima tri člana.

Članove Odbora unutarnje kontrole bira Skupština izvan redova svojih predstavnika tajnim glasovanjem. Skupština može odlučiti da se glasuje javno (aklamacijom) za članove Odbora unutarnje kontrole.

Na prvoj svojoj sjednici članovi Odbora unutarnje kontrole biraju iz svojih redova predsjednika.

Mandat predstavnika u Odboru unutarnje kontrole traje četiri godine.

Članak 58.

Odbor unutarnje kontrole:

 • kontolira zakonitost u radu i poslovanju Saveza;
 • vrši kontrolu zakonskih, ugovornih i drugih obveza Saveza;
 • kontrolira poštivanje odredaba Statuta i drugih akata Saveza i njegovih organa;
 • kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana Saveza;
 • predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprečavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu;
 • poduzima i druge mjere u svezi sa svojim poslovima i zadacima iz djelokruga rada.

Stručna služba Šahovskog saveza Herceg-Bosne po zahtjevu predsjednika Odbora unutarnje kontrole priprema materijale za sjednice Odbora unutarnje kontrole.

Članak 59.

Odbor unutarnje kontrole za svoj rad je odgovoran Skupštini i podnosi joj izvješće o svom radu.

Članak 60.

O uočenim nepravilnostima Odbor unutarnje kontrole obavještava Skupštinu, odnosno organ u čijem je radu nastala nepravilnost. Ako se nepravilnost pravovremeno ne otkloni, dužan je o tome obavjestiti organ društvene kontrole i inspekcije i Ministarstvo nadležno za poslove športa.

Organi Saveza i Stručna služba Šahovskog saveza Herceg Bosne dužni su Odboru unutarnje kontrole pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogučiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete za rad.

Članak 61.

Zadaci, način rada i djelovanje Odbora unutarnje kontrole utvrđuje se, približno, Poslovnikom o radu Odbora unutarnje kontrole.


VI MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 62.

Imovinu Saveza čine:

1)      Članarina;

2)      dragovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih osoba;

3)      sredstva dodjeljena iz proračuna;

4)      prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapotala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;

5)      prihodi stečeni obavljanjem dospodarske djelatnosti;

6)      drugi prihodi stečeni, sukladno zakonu i statutu.

Članak 63.

Proračunska sredstva strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i zadatke prihvaćene godišnjim programom rada.

Članak 64.

Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Saveza u skladu s programom rada saveza.

Članak 65.

Prihodi i rashodi Saveza utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je Predsjednik Saveza.

Članak 66.

Usvojeni financijski plan može se tijekom godine mijenjati.

Izmjene i dopune financijskog plana vrši Upravni odbor svojom odlukom.

Članak 67.

Materijalno-financijsko poslovanje Saveza organizira se i vodi u skladu s propisima o materijalno-financijskom poslovanju društvenih organizacija.

Članak 68.

Savez može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Upravni odbor donosi odluku o stjecanju nepokretne imovine, kao i odluku o prodaji, prijenosu na druge pravne odnose ili davanje u zakup pokretne i nepokretne imovine.

Članak 69.

Osnivanjem organizacije za obavljanje gospodarske-privredne djelatnosti vrši se temeljem zakonskih propisa i registriranjem iste kao posebnog pravnog lica-osobe kod nadležnog suda i unošenjem pojedinačnim šifri djelatnosti kojima će se baviti .

Dobit koju ostvari organizaciona jedinica gospodarske djelatnosti iz prethodnog stavka može se upotrijebiti za ostvarivanje ciljeva Saveza koji se utvrde Statutom.


VII ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI

Članak 70.

Obavljanje administrativno-tehnički i pomoćnih poslova za potrebe Saveza obavlja stručna služba Športskog saveza Herceg-Bosne ili stručna služba Saveza.


VIII JAVNOST RADA SAVEZA


Članak 71.

Rad saveza je javan.

Javnost rada ostvaruje se:


 • pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu predstavnicima udruženih organizacija i drugim zainteresiranim organizacijama i zajednicama;
 • obavještavanjem predstavnika javnog tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o održavanju sjednica Saveza;
 • obavještavanjem građana o radu i poslovanju Saveza i na druge načine.

Članak 72.

Radi potpunijeg obavještavanja i informiranja o svom radu i ukupnim šahovskim dostignućima, Savez izdaje svoje službeno glasilo Šahovskog saveza Herceg Bosne: “Šahovski Vjesnik”. “Šahovski Vjesnik” je godišnji stručni informacijski časopis.

Članak 73.

Javnost informiranja vrši se u skladu s propisima o javnom informiranju.


IX PRIZNANJA


Članak 74.

Savez dodjeljuje slijedeća priznanja:

1 Plakete

2 Značke

3 Diplome

4 Ostala primanja i nagrade.

Članak 75.

Način dodjele priznanja iz članak 75. ovog Statuta, kriteriji kao i način predlaganja, regulirat će se Pravilnikom o dodjeli koji donosi Upravni odbor Saveza.


X PRESTANAK RADA SAVEZA


Članak 76.

Savez prestaje sa radom u slučajevima i na način propisan Zakonom.

U slučaju prestanka rada Saveza njegova ukupna imovina, prava i obveze, pripadaju Športskom savezu Herceg-Bosne.


XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 77.

Statut donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja predstavnika Skupštine, uz prethodno proveden postupak javne rasprave u udruženim organizacijama.

Članak 78.

Nacrt prijedloga Statuta utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na javnu raspravu u udruženim organizacijama.

Po proteku roka za raspravu, polazeći od prispjelih prijedloga, primjedbi i  mišljenja, Upravni odbor utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga na usvajanje Skupštini.

Iznimno, nacrt prijedloga ovoga Statuta utvrđuje incijativni odbor nakon provedene javne rasprave u udruženim organizacijama.

Članak 79.

Izmjene i dopune ovog Statuta se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 80.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza.

Članak 81.

Svi akti Saveza uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Udružene organizacije dužne su uskladiti svoje Statute sa ovim Statutom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 82.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u službenom glasilu Šahovskog saveza Herceg-Bosne, “Šahovski Vjesnik”.

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje važiti Statut Šahovskog saveza Herceg-Bosne, usvojen na sjednici Skupštine Šahovskog saveza Herceg-Bosne, održane 07. ožujka 1998.godine, pod brojem: 01-17/98.
Broj:     01-30/06.

Mostar, 26.08.2006.

P r e d s j e d n i k
Skupštine Šahovskog saveza Herceg-Bosne

Zdenko Vukić